ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

„ÁSZF”

Jelen ÁSZF tartalmazza a sikloernyozz.hu weboldal használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A szolgáltató neve: Hartmann Dániel egyéni vállalkozó „E.V.” („Szolgáltató”)

A szolgáltató székhelye: 2170 Aszód, Bethlen Gábor utca 53.

A szolgáltató elérhetősége, a Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hartmann.tandem@gmail.com

Telefonos elérhetőség: 06 30 4779380

Adószáma: [ 55572189133 ]

Pénzforgalmi jelzőszáma: [11773425-05292088]

Szolgáltatói webshop internetes elérhetősége: sikloernyozz.hu („Weboldal”)

Hatálya: 2019.11.04

1. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása

1.1. A vásárlás során a Vevő („Felhasználó”), amennyiben a Szolgáltató szolgáltatásait kívánja igénybe venni, köteles elfogadni jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása és – megrendelés – esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.

1.2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait.

1.3. A Szolgáltató fenntartja az általános szerződési feltételek változtatásának jogát.

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

2.1. A Szolgáltató a jelen weboldalt siklóernyős tandemrepülésekre („Rendezvény”) szóló Jegyek és ajándékkuponok értékesítése céljából üzemelteti. A Rendezvény ára tartalmazza a teljes felszerelés bérlését, a csörlés költségét és az ajándék full HD videó felvétel készítéséhez szükséges felszerelést.

2.2 Az ajándékkupon és a Jegy felhasználási ideje négy (4) hónap. Az ajándékkupon bárkire szabadon átruházható, de vissza nem térítendő.

2.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

2.4. A Szolgáltató a Rendezvény szervezője is egyszemélyben.

3. A Szolgáltatás igénybevételének menete 

3.1 A Felhasználó üzenetet küld (árajánlatot kér) a Szolgáltató részére

A weboldalon 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat.

A Tandemrepülés fizikai feltételei: Minimum 10 év, maximum 65 év, illetve maximum 120 kg és a Vevő legyen képes 5-10 lépés intenzív futásra, mely a fel- és leszálláshoz szükséges.

Előfordulhatnak olyan időjárási körülmények, amelyek mellett a Szolgáltatás időszakosan szünetel (téli időszak), amelynek fennállásáról a Szolgáltató az érintetteket megfelelően tájékoztatja.

3.2 A Szolgáltató a megfizetéshez szükséges adatokat megküldi a Felhasználó részére

A Rendszerben egyféle fizetési mód lehetséges: banki átutalás. A banki átutaláshoz szükséges adatokat a Szolgáltató e-mailen küldi meg a Felhasználónak. Banki átutalás esetén a Jegy az összeg beérkezését követően kerül kiküldésre. A Felhasználó minden vásárlásról elektronikus számlát kap.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Jegyek vételárát. A Szolgáltató jogosult kedvezmények meghatározására a Jegy árából. Fizetés előtt érdemes meggyőződni arról, hogy a Felhasználó megfelelő áron vegye meg a jegyeket, mert a vásárlás után a jegyek visszaváltására, illetve a kedvezmények utólagos érvényesítésére nincs lehetőség, továbbá egyes kedvezményfajták feltételekhez kötöttek, és a kedvezményt jogosulatlanul igénybe vevők belépését a rendezvény szervezője megakadályozhatja vagy a helyszínen kötelezheti a teljes jegyár megfizetésére. Ilyen jellegű probléma esetén a jegy visszaváltására nincsen mód. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség.

A Jegy házhoz szállítására, postai úton keresztül történő küldésére nincs lehetőség. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.3 A megrendelés visszaigazolása

Abban az esetben, ha a Felhasználó a Szolgáltató rendszerén keresztül Jegyet vásárol, a jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után gyakorlatilag azonnali valós időben megtörténik és a Felhasználó a megrendelt Jegyeket elektronikus formában 48 órán belül kézhez kapja. Az elektronikusan kapott jegyet a Felhasználó köteles a Rendezvény helyszínén – elektronikusan vagy nyomtatva – bemutatni.

A Szolgáltató a Felhasználó részére a kiállított számlát megküldi. Amennyiben a Felhasználó a vásárlást követő 48 órán belül belül nem kapja meg a megvásárolt belépőjegyeket, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Felhasználó ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval, aki a problémát orvosolja. Amennyiben, ha a Felhasználó 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlat kötöttség alóli, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles azt átvenni, kifizetni.

Amennyiben a Felhasználó a számlán szerepeltetni kívánt nevet vagy címet tévedésből helytelenül adta meg és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, úgy a Felhasználónak egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: (i) ha a módosított számla kibocsátására lehetőség van még ugyanabban az adóévben, amelyben az eredeti számla került kibocsátásra, és (ii) az eredeti számla kibocsátásától kezdődően 3 hónap még nem telt el.

3.4 A Felhasználó levelezési listához történő hozzáadása

A Szolgáltató a Felhasználót – a megadott elektronikus elérhetősége alapján – egy levelezési listához hozzáadja, ahol a Szolgáltató rendszeresen tájékoztatja a Rendezvények időpontjáról. A Felhasználó a Jegyének felhasználása érdekében a megadott időpontok egyikére kell jelentkeznie és a Jegyét a vásárlástól számított négy (4) hónapon belül felhasználnia. A megvásárolt Jegy szabadon átruházható.

3.5 A Szolgáltatás igénybevétele vagy Kiegészítő Jegy vásárlása

A Rendezvény tandemrepüléssel töltött időtartama 5-15 perc. Amennyiben ez teljesül, a Jegy felhasználásra kerül. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Szolgáltató kötelezettsége. Amennyiben a Jegyen más nem kerül feltüntetésre, egy Rendezvényen egyszeri alkalommal történő használatra jogosítja el annak felmutatóját, egy főt.

A Rendezvény megtartása jellegéből adódóan a meghirdetés ellenére sem bizonyos. A Szolgáltató mindent megtesz, hogy a Rendezvényt megtartsa. Előfordulhatnak olyan időjárási körülmények, amelyek mellett a Rendezvény biztonságos lebonyolítása nem lehetséges. Ennek meghatározása a Szolgáltató feladata. Amennyiben a meghirdetés ellenére a Rendezvényt mégsem lehet megtartani, azért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

Alkoholos vagy bódult állapotban a Rendezvény még érvényes Jegy felmutatása mellett sem látogatható. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek. A Rendezvény látogatója ebből akadóan semmilyen anyagi vagy jogi igényt a Szolgáltató felé nem támaszthat.

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály áll fenn, amely a Szolgáltató hatókörén kívül esik, úgy Szolgáltató nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvény megtartásához megfelelő időjárás körülmények szükségesek. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó vagy más személy szerződés-, illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

A Felhasználó elfogadja, hogy a rendezvény pontos időpontja és helyszíne jellegéből adódóan (időjárási tényezők) nem határozható meg előre. A Szolgáltató folyamatosan tájékoztatja a Felhasználót a Rendezvény lehetséges időpontjáról e-mailben és online fórumon (Facebookon). Az online fórum elérhetőségeit a Felhasználó e-mailben kapja meg.

A Jegy megvásárlásával a Szolgáltató és a Felhasználó között – négy (4) hónapos – határozott idejű szerződés jön létre, melynek időtartama a megvásárolt Jegyen szereplő dátumig („Érvényességi dátum”) szól. A Jegyen szereplő felhasználási határidő lejárta után a Jegyet már nem lehet felhasználni. A Jegy fel nem használása az Érvényességi dátum eltelte után nem használható fel. Ebben az esetben lehetőség van Kiegészítő Jegy vásárlására. A kiegészítő Jegy minden tulajdonságában megegyezik az eredetileg megvásárolt Jeggyel, és az eredetileg megvásárolt jegy Érvényességi dátumát egy (1) hónappal hosszabbítja meg.

4. Elállás joga

4.1. A Felhasználót elállási jog illeti meg. Az elállási jog a szerződéskötést követő 14 naptári napon belül gyakorolható.

4.2. A Szolgáltató az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles a jegy árát visszatéríteni a Felhasználónak. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül Szolgáltató részére, amelyet a weboldalon található e-mail címen igényelheti a Felhasználó.

4.3. A törvényben biztosított 14 napos elállási jog indoklása nem kötelező.

5. Felelősség korlátozása

5.1. A Szolgáltató Weboldalán történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

5.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget az alábbiakban felsorolt, meghiúsulást eredményező okokra:

– bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást,

– bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon,

– bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezett – különösen bármely adat elvesztése,

– bármely szoftver nem megfelelő működése

– bármely programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

5.3. A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a hibásan feltüntetett árért, a hibásan feltüntetett áron való ajánlattételt a Szolgáltató nem fogadja el, amennyiben elfogadja, azt mindenféle jogos igény mellett sem köteles teljesíteni. Hibásnak tekinthető az ár, amikor egy termékkel kapcsolatban feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A kereskedelmi gyakorlat megítélése során az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki észszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

6. Panaszkezelés

6.1. Bármilyen a termékekkel vagy a szolgáltatás kapcsán felmerülő kérdés, panasz esetén az hartmann.tandem@gmail.com e-mail címen, a 06 30 477 9380 telefonszámon léphet a Felhasználó a Szolgáltatóval kapcsolatba. Írásos panasz esetén a Szolgáltató székhelyére ajánlottan vagy tértivevényesen feladott levélre tud garantáltan válaszolni.

6.2. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Ennek hiányában a Felhasználó fordulhat a következőkhöz:

  • Pest Megyei Békéltető Testület

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon: 06 1 269 0703

  • Fogyasztóvédelmi ügyekben elsőfokon eljáró szerv: illetékes Járási Hivatal

illetékesség meghatározása: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista

bővebben a Hatósági panaszkezelésről: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535

  • Európai Fogyasztói Központ online felülete
http://magyarefk.hu/

6.3. Felhasználó és Szolgáltató a jelen Szabályzattal kapcsolatban felmerülő 45 (negyvenöt) munkanapon túli vitáit az illetékes magyar polgári bíróság előtt rendezik.

7. Záró rendelkezések

7.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

7.2. Vásárlás előtt az ÁSZF elolvasása feltétlenül ajánlott, mivel az „ÁSZF-et elolvastam és elfogadom” gomb megnyomása után Felhasználó nem hivatkozhat annak ismeretlenségére.

7.3. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható, csak a Szolgáltató hozzájárulásával használható fel. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

Lezárva: 2019.11.05